top of page
 

ข้อตกลงจรรยาบรรณของคู่ค้า

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” มีความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับหลักจริยธรรม กฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเดียวกันจากคู่ค้าและผู้ดำเนินธุรกิจกับบริษัท

 

ทั้งนี้ เป้าหมายของบริษัทภายใต้นโยบายดังกล่าว คือ การทำงานร่วมกันกับคู่ค้าของบริษัท ด้วยความมั่นใจว่าคู่ค้าและบริษัทจะมีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทอาจทำการตรวจสอบการทำงานของตนในส่วนของพนักงาน ตัวแทน พนักงานชั่วคราว รวมถึงคู่ค้า และผู้รับจ้างช่วงของคู่ค้าที่ซื้อขายหรือว่าจ้าง ที่ดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทในเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงมาตรฐานทางอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบนทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ที่ทับซ้อน

 

2.  การทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจโดยมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

 

3.  การต่อต้านการทุจริต / ต่อต้านการให้สินบน

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดโดยไม่มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริต ขู่เข็ญ การยักยอกเงิน หรือการให้สินบนในรูปแบบใดๆ ซึ่งหมายความรวมถึง การให้คำสัญญา การเสนอ การให้ หรือการรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทั้งในทางการเงินและการให้สินบนอื่นๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมรื่นเริงที่ไม่สมเหตุสมผล หรือการให้ของขวัญเพื่อเป็นสินบน

 

4.  การแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการมีหลักการการทำงานโดยเน้นการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ และมีหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ทำเรื่องการสมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือการกำหนดราคาอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการมีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

5.  ทรัพย์สินทางปัญญา

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยคู่ค้าจะต้องมีขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้าของผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตในสัญญารักษาความลับ รวมถึงในกรณีของการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท โดยคู่ค้าจะสามารถให้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้รับยินยอมจากบริษัทแล้วเท่านั้น

 

6.  การขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่ค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบหากมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นญาติกับเจ้าหน้าที่ในกิจการของคู่ค้า หรือเพื่อนซึ่งทำงานในกิจการของคู่ค้า หรือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า

 

7.  เงื่อนไขทางสังคมและการทำงาน

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และให้เกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อพนักงานของตนอย่างมีศักดิ์ศรี โดยคู่ค้าจะต้องเคารพมาตรฐานดังต่อไปนี้ โดยนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานโดยตรง หรือการจ้างทำของ หรือการจ้างเหมา หรือรูปแบบอื่นใด

 • อิสระในการเลือกการจ้างงาน

คู่ค้าจะต้องไม่บังคับ ผูกมัดแรงงาน หรือทำสัญญาว่าจ้างแบบไม่สมัครใจ โดยการจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างอื่นใดต้องอยู่ภายใต้ความสมัครใจของผู้ถูกจ้างเท่านั้น

 • หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก

คู่ค้าจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO)  ข้อกำหนดของสหประชาชาติ และ/หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ แล้วแต่ข้อกำหนดใดจะเข้มงวดมากกว่ากัน

 • ค่าตอบแทน

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน และ/หรือ ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ ค่าจ้าง ผลตอบแทน และ/หรือ ประโยชน์อื่นใดที่จ่ายไปนั้น อย่างน้อยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ำ  เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานและครอบครัวของผู้ใช้แรงงานได้ นอกจากนี้ ในการจ่ายค่าจ้างดังกล่าวจะต้องไม่ยินยอมให้มีการหักเงินค่าจ้างในลักษณะที่เป็นมาตรการทางวินัยหรือการลงโทษทางวินัย เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดและข้อตกลงที่สามารถบังคับระหว่างกันได้

 • ชั่วโมงการทำงาน

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการทำงาน เว้นแต่กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 • การไม่เลือกปฏิบัติ

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นๆ ที่ห้ามการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน ในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พรรคการเมือง สุขภาพ  สัญชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สีผิว หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามกฎหมายกำหนด 

 • การล่วงละเมิด และการกระทำผิดวินัย

คู่ค้าจะต้องไม่มีส่วนร่วม ไม่ว่าในทางร่างกาย จิตใจ วาจา ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดอื่นๆ ที่ไร้มนุษยธรรม หรือการทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ใดๆ โดยคู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของทางราชการ

 • สภาพการทำงาน

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานที่เพียงพอให้แก่พนักงานของตน โดยอย่างน้อยจะต้องจัดให้มีสวัสดิการในเรื่องของ น้ำดื่ม สุขาภิบาล ความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น อัคคีภัย การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน การจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอแก่การทำงาน และระบบระบายอากาศ เป็นต้น

8. สิ่งแวดล้อม

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

 

9.  ของเสียและการปล่อยมลพิษ

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการกำจัดวัตถุซึ่งเป็นของเสียหรือการลดการปล่อยมลพิษ และควบคุมการปล่อยน้ำเสียและของเสียอื่นๆ เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน

 

10. ผู้รับเหมาช่วงและผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีการทำงานที่สอดคล้องกับข้อตกลงจรรยาบรรณนี้ ทั้งนี้ คู่ค้าควรประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการดำเนินงานที่อาจผิดไปจากข้อตกลงจรรยาบรรณนี้ และจะต้องมีแผนการปรับปรุง แก้ไข หรือยุติการเข้าร่วมธุรกิจกับผู้รับเหมาช่วง และผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า

 

11. การตรวจสอบ /การเก็บข้อมูล

คู่ค้าจะต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีเอกสารการตรวจสอบและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงจรรยาบรรณนี้ รวมถึงการจัดให้มีเอกสารการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อตกลงจรรยาบรรณนี้ ทั้งในส่วนของตนเองและผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และสามารถส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ในกรณีที่มีการร้องขอ

 

12. จรรยาบรรณของคู่ค้า 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า :

 • รับทราบและจะใช้ความสามารถของตนอย่างดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจตามข้อตกลงจรรยาบรรณของบริษัททุกประการ นอกเหนือจากข้อกำหนดในสัญญากับบริษัท

 • ไม่รับบุคคลที่เคยทำงานในบริษัททุกระดับชั้น เข้าทำงานในกิจการของคู่ค้าทุกกรณี

 • ยอมรับว่าบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัท อาจเข้าตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงจรรยาบรรณฉบับนี้จริง ทั้งนี้ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าจากบริษัท

 • มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัท พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ที่เป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัท ได้ดำเนินการตามข้อตกลงจรรยาบรรณนี้

bottom of page