top of page

Commercial Leasing

Our Services

TH | EN

อีกหนึ่งบริการที่หลากหลายของภัทรลิสซิ่ง

เพื่อตอบสนองความต้องการ “ เช่า ” สินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล, อุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน, คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยสามารถวางแผนผ่อน ชำระให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และสถานะทางการเงินของธุรกิจคุณ ตลอดจนเป็นการจัดสรรการใช้ทรัพย์สินต่างๆ เหล่านั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ บริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระที่ไม่จำเป็นให้คุณได้เป็นอย่างดี

bottom of page