top of page

TH | EN

Overview

นับตั้งแต่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น และเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อย่อทางหลักทรัพย์จดทะเบียน “PL” จนถึงปัจจุบันเรานับเป็นบริษัทดำเนินกิจการ Operating Leasing ที่ใหญ่ที่สุดให้บริการครบวงจรทันสมัยที่สุด และลูกค้าให้ความไว้วางใจจนประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทย

ภัทรลิสซิ่ง เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการให้คำปรึกษา บริการจัดหา บริการยานพาหนะสำหรับนิติบุคคล และบริการแก้ไขปัญหาความยุ่ง ยาก ในการจัดการยานพาหนะจำนวนมากในองค์กรของคุณ

ด้วยยานพาหนะที่ผ่านการดูแลจากเราหลาย 10,000 คัน ทำให้เราเป็นผู้ชำนาญการทางด้านนี้ พร้อมมีรถยนต์ให้คุณเลือกใช้ ทั้งรถยนต์ สำหรับผู้บริหาร (Executive) รถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน (Business) รถยนต์บริการให้เช่าช่วง (Service) หรือรถบรรทุก (Truck) รวมทั้งเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ (Business jet) และบริการเช่าทรัพย์สินทุกประเภท (Commercial Leasing)

เราเป็นบริษัทลิสซิ่งเพียงรายเดียว ที่สามารถอนุมัติการให้เช่ายานพาหนะได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น (ภายใต้เงื่อนไขทางการเงินที่ตรง ตามหลักเกณฑ์พิจารณา ของบริษัทฯ) เพียงคุณเลือกยานพาหนะ แพ็กเกจที่ต้องการ เซ็นสัญญานัด วันจัดส่ง เพียงเท่านี้คุณก็รับมอบ กุญแจและยานพาหนะไปใช้งานได้ทันทีสะดวก...ง่าย...ทันใจ...

 

มั่นคงแข็งแรง พร้อมเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

ภายใต้การสนับสนุนเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น และเครือข่ายพันธมิตร ทำให้มั่นใจได้ถึงความเข็มแข็ง ของเรา จากการที่เรามีความพร้อมในทุกๆด้านขององค์กร ภัทรลิสซิ่งจึงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในตัวบริษัทและตราสารหนี้ ของบริษัท ให้อยู่ในอันดับเครดิต BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับที่กลุ่มนักลงทุน ให้การยอม รับเป็นอย่างดี จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้คุณอุ่นใจได้ว่า จะได้รับบริการที่ดีที่สุด ... ตลอดไป

ได้รับรองคุณภาพการบริการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้พัฒนาระบบบริหาร คุณภาพศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Call Center and Customer Complaint Management) โดยการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการ ทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบ การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไข ข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม และได้ประสบความสำเร็จด้วยการผ่านการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพศูนย์บริการ ลูกค้า ทางโทรศัพท์ และการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS เพื่อการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Accreditation Service : UKAS) มีผลการรับรองตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากการทำงานร่วมกันของทีมงานบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและรักษา ไว้ซึ่งระบบคุณภาพ  การรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จยิ่งขึ้นของลูกค้าและบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

bottom of page