top of page
PL-Slogan-Banner.png
Fleet Leasing

บริการให้เช่ายานพาหนะประเภทรถยนต์นั่ง เครื่องบิน พาหนะทางน้ำ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบ Operating Lease และ Finance Lease พร้อมบริการให้คำแนะนำ และวางแผนแนวทางในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอย่างมากที่สุด โดยเรามุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของคุณ

bottom of page