top of page

Data Privacy Policy

ประกาศ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เคารพและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไว้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ การขอเครดิตวงเงิน การทำลิสซิ่ง หรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้ายื่นต่อบริษัท การพิจารณาปล่อยสินเชื่อ อนุมัติวงเงิน ให้เช่า/ลิสซิ่งทรัพย์สิน การตรวจสอบ การวัดผล ประเมินผล วิเคราะห์ การทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 การดำเนินการและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ การเช่าแบบลิสซิ่ง การจัดเก็บเงินค่าเช่าและเงินหรือหนี้สินอื่น ๆ รวมถึงการต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกธุรกรรม และการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อลูกค้า และส่งมอบบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.3 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ  หรือผลิตภัณฑ์

1.4 เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5 เพื่อดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ

1.6 เพื่อติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา สำรวจความคิดเห็น แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

1.7 เพื่อประโยชน์และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า

ข้อมูลที่บริษัทอาจได้รับจากลูกค้าอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลนั้นได้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง การให้บริการ และที่กฎหมายกำหนดไว้

 

3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมและใช้งาน

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อาทิเช่น

- ชื่อ, นามสกุล หรือชื่อเล่น

- เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขที่ใบอนุญาตขับขี่,         เลขบัตรเครดิต

- หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลส่วนตัว, ที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อฉุกเฉิน

- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID

- ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ฟิล์มเอกซเรย์, ข้อมูลสแกนม่านตา, ข้อมูลพันธุกรรม

- ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์ โฉนดและเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน

- ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้ เช่น วันเกิดและสถานที่เกิด, เชื้อชาติ, สัญชาติ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (location), ข้อมูลการแพทย์, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฎขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน หรือสภาพคล่องทางการเงินของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลชีวภาพ, ศาสนา เป็นต้น

3.4 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการใช้ทำธุรกรรมกับบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลในข้อ 3.1 ถึง 3.3 ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าเป็นผู้ส่งมอบให้บริษัท อาทิเช่น ข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครขอรับสินเชื่อหรือบริการ หรือสร้างโปรไฟล์เพื่อใช้บริการของบริษัท ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ในใบพิจารณาเครดิต แบบฟอร์มขอใช้บริการ หรือคำขออื่นใด (Application) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัท ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ในการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อรับบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่บริษัทได้จากลูกค้าเมื่อมีการทำแบบสำรวจโดยความสมัครใจ หรือการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจา และไม่ว่าจะกระทำผ่านทางกระดาษ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความ กระดานข้อความ (Message Board) หรือข้อมูลที่ได้มีการให้ในขณะที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานของบริษัท และ/หรือ

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ รวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้ามีการใช้บริการของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ และ/หรือ

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า

 

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กฎหมายอนุญาต และในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องมีการขอความยินยอม บริษัทจะขอความยินยอมจากลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท หรือ ณ ขณะที่ลูกค้ามีการเข้าใช้หรือขอรับบริการจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอม หรือเป็นกรณีที่เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ให้แก่พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สมาคมลีสซิ่งไทย หน่วยงานตามกฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการขายกิจการ ซื้อกิจการ การควบรวมธุรกิจ หรือการพัฒนาองค์กร ("การดำเนินการทางธุรกิจ") ที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่มีการเสนอ หรือเกิดขึ้นจริง อาจต้องมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกรวมทั้งที่ปรึกษา/ตัวแทน เนื่องจากการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเจ้าของข้อมูลยอมรับว่าการเปิดเผยและโอนข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นและอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกนั้น ๆ

หากบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการดำเนินการดังกล่าว

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทจึงกําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย ทำลาย ใช้ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บ รวบรวมและประมวลผลเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เว็บไซต์

(ก) คุกกี้ (Cookies)

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่สร้างบันทึกเกี่ยวกับลักษณะการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและจะถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าระบบจะจดจำเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกครั้ง ซึ่งจะได้รับความสะดวกในการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและเข้าถึงการใช้งานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ความสะดวกอันเกี่ยวกับการให้บริการ โดยสามารถหลีกเลี่ยงการลงชื่อเข้าใช้ซ้ำและกำหนดไม่รับข่าวสารใด ๆ หรือที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ เป็นต้น บริษัทมีคุกกี้ต่าง ๆ จำนวนมากที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

(ข) การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ให้ไว้เพื่อความสะดวกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้หรือการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

(ค) แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน บางรายการจะใช้ Google Analytics (หรือเครื่องมือแบบเดียวกัน) เพื่อช่วยให้บริษัทให้บริการ ให้ข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุง บริการ และการแก้ไขแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่รวบรวมไว้นี้จะไม่ระบุตัวตน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามอาจมีการแจ้งให้บริษัททราบถึงบริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บ่อยที่สุดในแอปพลิเคชัน โดยไม่ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชนิดของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ ประเทศ และภาษาที่ดาวน์โหลดในลักษณะสอดแนม เว้นแต่เพื่อสิทธิประโยชน์ หรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการเท่านั้น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

7.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว

7.6 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนคำยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทได้ เว้นแต่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญา การให้บริการ หรือกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยการเพิกถอนคำยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

7.7 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นปัจจุบันได้

 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องตามสิทธิข้างต้น ทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษร และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

 

 
8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดําเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามที่กําหนดเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

9. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ                         :               ทีมควบคุมข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูล

สถานที่ติดต่อ           :               บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

                                             252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

                                             เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ช่องทางการติดต่อ     :                เว็บไซต์      : www.pl.co.th

     อีเมล         : datacontrol@pl.co.th

                                    โทรศัพท์    : 02-290-7575

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

ชื่อ                         :               ทีมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายบริหารข้อมูล

สถานที่ติดต่อ           :               บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

                                             252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

                                             เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ช่องทางการติดต่อ     :                เว็บไซต์     : www.pl.co.th

                                              อีเมล        : dpo@pl.co.th

                                             โทรศัพท์    : 02-290-7575 ต่อ 362

 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทอาจทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)  บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งผ่านทางอีเมล และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด

bottom of page