top of page
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยื่นซองประมูลเบื้องต้น

1. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียนและชำระค่ามัดจำซองประมูล มูลค่า 20,000 บาท โดยเงินมัดจำซองประมูลนั้น ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  • เงินสด

  • แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง/หรือเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

  • โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก เลขที่บัญชี 089-2-71024-4 

** หมายเหตุ กรณีโอนเงินสามารถโอนเงินได้ในวันเวลาที่ลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการโอนต่อบริษัท โดยไม่ต้องโอนล่วงหน้า (ผู้เข้าประมูลต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน)

หลักประกันซองตามข้อนี้ บริษัทจะคืนให้ผู้ประมูลภายใน 3 วัน นับถัดจากวันประกาศผู้ชนะการประมูล เว้นแต่ผู้ชนะการประมูลที่ได้รับการคัดเลือกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

2. รถยนต์ทั้งหมดที่เปิดให้มีการเสนอราคาประมูลนั้น เป็นรถยนต์ที่ขายตามสภาพ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมเสนอราคาประมูล จะต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วยตนเองและยอมรับสภาพตัวรถยนต์และอุปกรณ์ที่มีติดอยู่กับตัวรถยนต์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีความเสียหาย ก่อนยื่นซองเสนอราคาประมูล โดยผู้เข้าร่วมเสนอราคาประมูลนั้น จะไม่เรียกร้องให้มีการซ่อมแซมหรือทวงถามอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมใดๆ ในภายหลัง

 3. ผู้เข้าร่วมเสนอราคาประมูลสามารถกำหนดราคายื่นซองประมูลได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะมีกำหนดราคาขั้นต่ำ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกผู้ชนะเสนอราคาประมูล ซึ่งอาจจะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ เพื่อให้การประกวดราคาประมูลนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4. ผู้ประมูลที่เสนอให้ราคาสูงที่สุดมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีสิทธิในการซื้อรถยนต์  และต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูลทุกครั้ง

5. ทรัพย์สินที่เปิดประมูลจะมีราคาขั้นต่ำ (ราคาเริ่มประมูล) ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันหลายราย เกณฑ์การตัดสินจะใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลือกผู้ชนะการประมูล

ขั้นตอนการเข้าร่วมการยื่นซองประมูลเบื้องต้น
  1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล สามารถดูตัวรถที่เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาและตรวจสอบสภาพรถจริงก่อนได้ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าดูรถได้ก่อนวันยื่นซองประมูล 1 สัปดาห์ ซึ่งสามารถเข้าดูรถได้ที่ลานจอดรถ ซอยวิภาวดี 12 ถนน วิภาวดี

ลานวิภาวดี 12.png

2. เปิดให้มีการยื่นซองประมูล ทุกวันพฤหัสบดี (ที่ 2 และ 4 ของเดือน) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง เวลา 16.00 น.

3. สามารถเสนอราคาซื้อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • ยื่นซองประมูลที่ลานจอดรถ ซอยวิภาวดี 12 ถนนวิภาวดี   

  • ส่งเอกสารแบบฟอร์มเสนอซื้อผ่านทางอีเมล์

  • เสนอผ่าน Line Official Account @pl_usedcar

4.​ ประกาศผลทุกวันศุกร์ (ที่ 2 และ 4 ของเดือน) เวลา 10.00 น.

5. บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อกลับไปทางผู้ที่ประมูลได้เพื่อแจ้งรายละเอียดต่อไป

6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะเสนอราคาประมูลนั้น จะต้องดำเนินการชำระเงินทั้งหมดภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่สามารถชำระได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเงินมัดจำซองประมูล หรือสามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประมูลชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ได้

7. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใบเสร็จ, เล่มทะเบียนและชุดโอน ให้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขและแบบฟอร์มเสนอราคา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูลทรัพย์สิน

แบบฟอร์มเสนอราคาซื้อทรัพย์สิน 26/03/2563

   *ผู้เข้าประมูลยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูลฉบับนี้ทุกประการ และจะไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้นต่อบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม

081-484-1228 , 092-752-5600

  • Facebook

Phatra Leasing

@pl_usedcar

ปฏิทินการประมูล
bottom of page