TH | EN

Board of Director

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
ประธานกรรมการ
นายภูมิชาย ล่ำซำ
รองประธานกรรมการ
นายสาระ ล่ำซำ
กรรมการและ
ประธานคณะอำนวยการบริหาร
นางนวลพรรณ ล่ำซำ
กรรมการ
ดร. สุธี โมกขะเวส
กรรมการ
นายพิภพ กุนาศล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นางจันทรา บูรณฤกษ์
กรรมการอิสระ
นายวิเชฐ ตันติวานิช 
กรรมการอิสระ
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ
นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม
กรรมการอิสระ
นายอาภัสสร บุนนาค
กรรมการอิสระ
นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล
กรรมการอิสระ