top of page

ภาคใต้

กระบี่

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ โลตัส กระบี่)

191/1 หมู่ที่ 12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
Tel: 075650988-9  Fax: 075650788-9

บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จำกัด#(ศูนย์บริการ อ่าวลึก)

9/9 หมู่ 2ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ 81110
Tel: 075-619-1000-3  Fax: 075-619-104

บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

175 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษมตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ 81000
Tel: 075627777  Fax: 075627778

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ โลตัส กระบี่)

191/1 หมู่ที่ 12ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่กระบี่ 81000
Tel: 075650988-9  Fax: 075650788-9

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด(สาขากระบี่)#(ศูนย์บริการ อำเภอเมืองกระบี่)

199 หมู่ที่12ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ 81000
Tel: 075-810-370-4  Fax: 075-650855

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด(สาขาอ่าวลึก)#(ศูนย์บริการ กระบี่)

29/5 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึกกระบี่ 81110
Tel: 0-7563-4460-1  Fax: 075610804

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ยางทอง#(ศูนย์บริการ กระบี่)

156/3 ถนนศรีตรังตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ 81000
Tel: 075-663213  Fax: 075-663-156

ชุมพร

บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ท่าแซะ)

222 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะชุมพร 86140
Tel: 077-584296  Fax: 077584294*15

บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ แยกปฐมพร)

33/3 หมู่ที่ 3 -ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 86190
Tel: 077-534-534  Fax: 077-534-161

บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ หลังสวน)

234 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวนชุมพร 86110
Tel: 0-7754-1887-8  Fax: 0-7758-2086

 

บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ)

123/4 ถนนชุมพร-ระนอง ม.9ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร 86000
Tel: 0-7751-1333  Fax: 0-7750-1730

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สงวนยางยนต์ ชุมพร-ระนอง)

314/1 หมู่ 9ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร 86000
Tel: 077-574-444  Fax: 077-503-992

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สงวนยางยนต์ ท่าแซะ)

130/1 หมู่ 15ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร 86140
Tel: 077-599-995  Fax: 077-584-111

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สงวนยางยนต์-ในเมือง ชุมพร)

190/19 สหกรณ์ ซอย1 ถนนพิศิษฐ์พยาบาลตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 86000
Tel: 077-571-454  Fax: 077-511-878

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท สงวนยางยนต์-สี่แยกปฐมพร ชุมพร)

203 หมู่ที่ 9 ถนนประจวบ-ชุมพรตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร 86000
Tel: 077-576-444  Fax: 077-596-727

 

บริษัท มิตซูชุมพร จำกัด#(ศูนย์บริการ ชุมพร)

47/4 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร 86190
Tel: 0-7750-2877-8  Fax: 0-7757-6585

 

บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด#(ศูนย์บริการ L , S-T ชุมพร)

314/1 หมู่ที่9 ถนนชุมพร-ระนองตำบลตากแดด อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 86000
Tel: 077-574-444  Fax: 077-503-992

 

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด#(ศูนย์บริการ ท่าแซะ)

178/2 หมู่ที่ 16ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะชุมพร 86140
Tel: 077-584-332  Fax: 077-584-330

 

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด#(ศูนย์บริการ หลังสวน)

153 หมู่ที่ 11ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวนชุมพร 86110
Tel: 077-582-589-90  Fax: 077-581-775

 

บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

42/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษมตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร 86190
Tel: 0-7757-6057-8  Fax: 0-7757-6360

 

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด(สาขาตรัง)#(ศูนย์บริการ ตรัง)

297/1-5 ถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง 92000
Tel: 0-7521-4334-5  Fax: 0-7521-0873

ตรัง

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ย่านตาขาว)

303 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียนตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาวตรัง 92140
Tel: 0-7524-0643-4  Fax: 0-7528-1926

 

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ ห้วยยอด)

159 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง 92130
Tel: 075-271-155  Fax: 075-271-423

 

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

392/1 ถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง 92000
Tel: 0-7521-1302-3  Fax: 0-7521-1653

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เชาว์ยางยนต์-ห้วยยอด ตรัง)

55 ถนนเพชรเกษมตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอดตรัง 92130
Tel: 075-271-422-3  Fax: 075-271-423

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท พัฒนออโต้ไทร์-อำเภอเมือง ตรัง)

ถนนเจิมปัญญาตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง 92000
Tel: 075-214-413  Fax: 075-214-903

บริษัท บีควิก จำกัด#(ศูนย์บริการ โรบินสัน ตรัง)

138/7 ถนนพัทลุงอำเภอเมืองตรังตรัง 92000
Tel: 075-212-684-5  Fax: 075-212-684-5

 

บริษัท สถิตธรรมเซอร์วิส จำกัด#(ศูนย์บริการ ตรัง)

301/1-5 ถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง 92000
Tel: 075-223-362-4  Fax: 075-222151

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนออโต้ไทร์#ศูนย์บริการ L , S ค็อกพิท อำเภอเมือง ตรัง)

33/1-2 ถนนเจิมปัญญาอำเภอเมืองจังหวัดตรัง 92000
Tel: 075-214-413  Fax: 075-214-903

นครศรีธรรมราช

บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด#(ศูนย์บริการ จันดี)

222 หมู่ที่ 10ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
Tel: 075-445-777  Fax: 075-315-328 สนญ

 

บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง สนญ.)

113/2 หมู่ที่ 3ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 0-7531-5325-7  Fax: 0-7531-5328

 

บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด(สาขาทุ่งสง)#(ศูนย์บริการ ทุ่งสง)

110 หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช 80110
Tel: 0-7533-2529  Fax: 0-7533-2874

 

บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด#(ศูนย์บริการ สาขาท่าศาลา)

86 หมู่ที่ 11ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราช 80160
Tel: 075330888  Fax: 075330999

 

บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง)

15/2 ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 075-340-888 ต่อ  Fax: 075-341-111

 

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ นครศรีธรรมราช-5000101CR0001)

196/3 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 0 7534 2715  Fax: 0 7534 2717

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท โกศล (1999)-ทุ่งสง)

323 หมู่ที่ 2ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช 80110
Tel: 075-332-059  Fax: 075-332-950

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P, S ค็อกพิท เล่าคิมเฮง(2000) -อำเภอเมือง นครศรี

41/6 ถนนกะโรมตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 075-316-661-3  Fax: 075-316-307

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, T โกศลยางยนต์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช)

185/4-8 หมู่ที่2ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช 80110
Tel: 075412058  Fax: 075332506

 

บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด#(ศูนย์บริการ P-L, S-T นครศรีธรรมราช)

376/4 หมู่ที่5 ถนนอ้อมค่ายฯตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 075313081  Fax: 075313082

 

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย#(ศูนย์บริการ S-T อ้อมค่าย)

69 ถนนอ้อมค่าย-วชิราวุธตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 075-313004-6  Fax: 075-313006*108

 

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์(1991) จำกัด#(ศูนย์บริการ หัวอิฐ สนญ.)

60/4 ถนนกะโรมตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
Tel: 0-7534-3186  Fax: 075345645*110

 

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด(สาขาทุ่งสง)#(ศูนย์บริการ ทุ่งสง)

169 หมู่ที่2 ถนนทุ่งสง-เวียงสระตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช 80110
Tel: 075420362  Fax: 075332130

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิท เล่าคิมเฮง (2000) #(ศูนย์บริการ L, S ค็อกพิท นครศรีธรรมราช)

41/6 ถนนกะโรมตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 8000
Tel: 075-316-661-3  Fax: 075-316-307

นราธิวาส

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด สาขานราธิวาส#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง นราธิวาส)

148/-150 ถนนสุริยประดิษฐ์ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 96000
Tel: 0-7353-2243  Fax: 073522608

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด สาขาสุไหงโก-ลก#(ศูนย์บริการ สุไหงโก-ลก)

259 หมู่ที่ 5ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลกนราธิวาส 96120
Tel: 073-630-122-3,0  Fax: 073-630-122-3,0

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขาสุไหงโก-ลก)#(ศูนย์บริการ สุไหงโก-ลก)

126-126/1 ถนนเจริญเขตตำบลสุไหง-โกลก อำเภอสุไหง-โกลกนราธิวาส 96120
Tel: 0-7361-3864  Fax: 0-7361-3364

 

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด(สาขานราธิวาส)#(ศูนย์บริการ นราธิวาส)

150/2 ถนนภูผาภักดีอำเภอเมืองนราธิวาส 96000
Tel: 0-7351-2761  Fax: 0-7351-1511

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส#(ศูนย์บริการ นราธิวาส)

60/1 ถนนสุริยะประดิษฐ์ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาสนราธิวาส 96000
Tel: 073522111  Fax: 073522111

ปัตตานี

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด สาขานราธิวาส#(ศูนย์บริการ อำเภอเมือง นราธิวาส)

148/-150 ถนนสุริยประดิษฐ์ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 96000
Tel: 0-7353-2243  Fax: 073522608

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด สาขาสุไหงโก-ลก#(ศูนย์บริการ สุไหงโก-ลก)

259 หมู่ที่ 5ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลกนราธิวาส 96120
Tel: 073-630-122-3,0  Fax: 073-630-122-3,0

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขาสุไหงโก-ลก)#(ศูนย์บริการ สุไหงโก-ลก)

126-126/1 ถนนเจริญเขตตำบลสุไหง-โกลก อำเภอสุไหง-โกลกนราธิวาส 96120
Tel: 0-7361-3864  Fax: 0-7361-3364

 

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด(สาขานราธิวาส)#(ศูนย์บริการ นราธิวาส)

150/2 ถนนภูผาภักดีอำเภอเมืองนราธิวาส 96000
Tel: 0-7351-2761  Fax: 0-7351-1511

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส#(ศูนย์บริการ นราธิวาส)

60/1 ถนนสุริยะประดิษฐ์ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาสนราธิวาส 96000
Tel: 073522111  Fax: 073522111

พังงา

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาโคกกลอย#(ศูนย์บริการ พังงา)

89 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่งพังงา 82140
Tel: 076-434434  Fax: 0-7658-1688

 

บริษัท เอกการยางออโต้เซอร์วิส จำกัด#(ศูนย์บริการ พังงา)

4/15 หมู่ที่1ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่งพังงา 82140
Tel: 076581325  Fax: 076581326

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าพังงา ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ โคกกลอย สนญ.)

1/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษมตำบลโคกลอย อำเภอตะกั่วทุ่งพังงา 82140
Tel: 076-581-712-3  Fax: 0-7658-1288

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าพังงา ผู้จำหน่ายโตโยต้า#(ศูนย์บริการ ตะกั่วป่า)

131/2 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษมตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่าพังงา 82110
Tel: 0-7642-1012  Fax: 076-421-324

พัทลุง

บริษัท โตโยต้าพัทลุง(1988) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด#(ศูนย์บริการ พัทลุง)

53 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง 93000
Tel: 074671888  Fax: 074671891

Please reload

bottom of page