top of page

Outing@Pattaya

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2558 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย ทำให้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในสายเลือด PL มากหน้าหลายตา การสร้างความรู้จักกันเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมจึงจำเป็นเสมอ การทำกิจกรรมร่วมกันให้ครั้งนี้และครั้งต่อไปจะทำให้บริษัทฯ มีมดงานใหม่ๆมาร่วมดำเนินงาน ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและบริการที่ดีที่สุดสู่ลูกค้าของ PL

Tags:

bottom of page