top of page

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


AGM Invitation 2020 (T)
.pdf
Download PDF • 6.28MB

bottom of page