top of page

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และ หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563


1
. AGM Agenda Proposal Criteria (T) (1No
Download AGM AGENDA PROPOSAL CRITERIA (T) (1NO • 240KB

Comments


bottom of page