บมจ.ภัทรลิสซิ่ง การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาทิ คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร คุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ คุณจันทรา บูรณฤกษ์ , คุณ อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล , คุณ นวลพรรณ ล่ำซำ, คุณ อาภัสสร บุนนาค , คุณ พูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล , ดร.สุธี โมกขะเวส , คุณ สืบตระกูล สุนทรธรรม , คุณ วิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแถลงผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ และแสดงนโยบายการดำเนินงานในอนาคต โดยในปีนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ ห้องเลอโลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560.

Call Center
0-2290-7575

Phatra Leasing Public Company Limited

252/6 29TH Floor,Muang Thai Phatra Complex 1 

Rachadaphisek Rd.,Huaykwang,

Bangkok 10320 Thailand

Copyright © 2016 Phatra Leasing Public Company Limited