top of page

ส่งฝัน ปั้นอนาคต@ราชบุรี

กิจกรรมส่งฝัน ปั้นอนาคต ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค , แพมเพรินส์สำเร็จรูป , น้ำยาถูพื้น, ผงซักฟอก เป็นต้น ให้แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

bottom of page