top of page

ส่งมอบคอมพิวเตอร์@ร้อยเอ็ด

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเล้าข้าว จ.ร้อยเอ็ด เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน จำนวน 5 เครื่อง ให้กับน้องๆ โดยมี ผ.อ.พานิน เป็นตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ สำหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป

เนื่องจากโรงเรียนบ้านเล้าข้าว จ.ร้อยเอ็ด มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 53 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเล้าข้าว ไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆและนักเรียน จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่นอกเหนือจากในตำราเรียน เพราะห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือจำนวนน้อย จึงทำให้หนังสือและตำราเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งเทคโนโลยี ยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ทางภัทรลิสซิ่งได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความคิดที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัด เข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

Tags:

bottom of page