top of page

ส่งฝัน ปั้นอนาคต

เริ่มเป็นปีแรก สำหรับกิจกรรมตอบแทนสังคม ในโครงการ "ส่งฝัน ปั้นอนาคต" บริษัทได้ตระหนักดีถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความเลวร้ายลงทุกที และส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำและคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ และที่สำคัญเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรให้มีความ รักและหวงแหนธรรมชาติ นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันปล่อยลูกกุ้งแม่น้ำ จำนวนกว่า 1 แสนตัวลงสู่แม่น้ำเพชร ณ จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเรียนดี จำนวน 42 ทุน

Tags:

bottom of page