top of page

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ@ราชบุรี

นานแล้วที่ไม่ได้ทำบุญร่วมกัน ทางภัทรฯจึงกำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลาง วันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค , ยาฉีดยุงกระป๋อง , แป้งเย็น ,Free Shipping Both Ways on แก้วและเหยือกน้ำสแตนเลสเป็นต้น ให้แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ณ สถาน สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพใน สังคม

Tags:

bottom of page