top of page

ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่น้องๆ

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง นำทีมโดยคุณทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการและทีมงาน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งละคร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน จำนวน 5 เครื่อง,อุปกรณ์กีฬา,ชุดพละ,หนังสือเรียน ให้กับน้องๆ โดยมี ผ.อ.วิชัย เป็นตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ สำหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป

เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งละคร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 55 คน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านทุ่งละคร ไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆและนักเรียน จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่นอกเหนือจากในตำราเรียน เพราะห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือจำนวนน้อย จึงทำให้หนังสือและตำราเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งเทคโนโลยี ยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ทางภัทรลิสซิ่งได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความคิดที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัด เข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

Tags:

bottom of page