top of page

เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด ( มหาชน ) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถยนต์โตโยต้า ณ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและทางบริ ษัทฯ โดยเริ่มจากการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และเดินทางไปยังโรงงานโตโยต้า อ.บ้านโพธิ์ จะเป็นโรงงานที่ผลิตเฉพาะรถกระบะและรถรุ่น Fortuner แต่ทางโตโยต้าสามารถให้เข้าไปชมในกระบวนการประกอบรถเพียงอย่างเดียว และยังรวมถึงรถกระบะที่ส่งออกนอกอีกด้วย แต่ทางเราไม่สามารถเก็บภาพภายในโรงงานมาฝากได้เนื่องจากทางโรงงานไม่อนุญาติ ให้ถ่ายภาพ แต่สามารถเก็บมาได้เพียงแต่ภาพความทรงจำเพียงเท่านั้น

Tags:

bottom of page