top of page

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพิภพ กุนาศล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เข้าแถลงผลการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2555 นี้บริษัทกำไรอยู่ที่ 240 ล้านบาท และได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 40 ตังค์ คิดเป็นร้อยละ 74.40 ของกำไร ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ให้เช่ารวมที่ 9,442.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นอัตราการเติบโตสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้นเป็น 15.13 % ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าพอใจ

Tags:

bottom of page