top of page

ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่น้องๆ

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดหินดาษ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน จำนวน 5 เครื่องและหนังสือนิทาน อุปกรณ์เครื่องเขียน โดยมี ผ.อ.อดุลย์ บุญช่วย เป็นตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ สำหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป

เนื่องจากโรงเรียนวัดหินดาษ จ.ฉะเชิงเทรา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนวัดหินดาษไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้อและนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่นอก เหนือจากในตำราเรียน เพราะห้องสมุดของโรงเรียนโดนน้ำท่วมในปีที่แล้ว จึงทำให้หนังสือและตำราเรียนเสียหายเกือบหมด อีกทั้งเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ทางภัทรลิสซิ่งได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความคิดที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัด เข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

Tags:

bottom of page