top of page

แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 (ตามประกาศ กทม.)

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลว. 25 เมษายน 2564 มีคำสั่งปิด สถานที่ให้บริการหอประชุม

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงขอเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 รายละเอียดเป็นไปตามไฟล์แนบ

Rescheduling of AGM 2021+Guideline (T) (
.
Download • 492KB

Comments


bottom of page