top of page

เตือนภัย ระวังการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ


เตือนภัย จาก บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการหลอกลวงทางการเงินหลากหลายรูปแบบจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยอาจมีการแอบอ้างใช้ชื่อของบริษัทฯ และ/หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจมีการกระทำการใด ๆ ให้สามารถเข้าใจผิด เพื่อหลอกลวงให้ลูกค้าหลงเชื่อ และให้ตกเป็นเหยื่อ

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็น หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ประการใด รวมถึง ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลในทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงใคร่ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดระมัดระวังการทำธุรกรรม และเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และสามารถติดต่อผ่านช่องทางตรงของบริษัทฯ ได้ที่


📌 FB Page: Phatra Leasing

📌 Website: www.pl.co.th

📌 YouTube: Phatra Leasing ภัทรลิสซิ่ง


หากพบการแอบอ้าง หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

📞 ติดต่อ Call Center: 02-290-7575

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Comments


bottom of page