top of page

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ลงนาม MOU ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ดึงศักยภาพคน Gen ใหม่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดึงศักยภาพคน Gen ใหม่ ผ่านการเรียนรู้จริงจากองค์กร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) นำโดย คุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ คุณสุทธิชัย สมบัติศิริ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณพจนา กลีบอุบล ผู้อำนวยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วัตถุประสงค์ในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาในเชิงของการบริหารธุรกิจที่เน้นประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์มายาวนาน อาทิ การมีส่วนร่วมกันในกระบวนการเรียนการสอน โครงการนักศึกษาฝึกงาน การสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น โดยในครั้งนี้ บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป


Comments


bottom of page